INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

„Stokrotka – Dzienny opiekun” (RPWM.10.04.00-28-0011/19-00)

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

CEL PROJEKTU:

Zwiększenie szans na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia 60 mieszkańców Miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3 poprzez upowszechnienie i zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi w formie opiekuna dziennego w okresie 01.02.2020-31.01.2022.

Wartość projektu: 2 269 459,58 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 155 986,58 zł

Czas trwania projektu: 01.02.2020 – 31.01.2022


Nabór do projektu prowadzimy od 15.01.2020 r. do wyczerpania miejsc.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w godzinach:

9.00 -16.00

w biurze projektu na ul.Pieczewskiej 5A.

Projekt jest realizowany w placówce na ul. Katowickiej 1C w Olsztynie.


Warunki Przystąpienia do projektu

-Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego,

-Do projektu zapraszamy rodziców przebywających na długotrwałych urlopach związanych
z urodzeniem dziecka (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy) i rodziców, którzy pozostają bezrobotni i chcą wrócić na rynek pracy,

-Opieką w projekcie objęte zostaną dzieci w wieku od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia.

 Więcej informacji  502-254-726


Do druku w kolorze:

1. Stokrotka – formularz rekrutacyjny

2. Stokrotka- Karta zgłoszeniowa dziecka

3. Stokrotka – Karta informacyjna dziecka

4. Stokrotka – Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Załączniki:

– ksero orzeczenia o niepełnosprawności – jeśli dotyczy

– zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim / wychowawczym / rodzicielskim

– zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej,

– dokument potwierdzający posiadanie pod opieką dziecka do lat 3 (np. akt urodzenia, orzeczenie sądu)

– oświadczenie o miejscu zamieszkania

Druki dostępne są również w placówce ul. Pieczewska 5A


Olsztyn, 18/11/2019

ZAPYTANIE CENOWE 1/2019

W związku z realizacja projektu „Stokrotka- Dzienny Opiekun” (RPWM.10.04.00-28-0011/19-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na wykonanie niżej wymienionych prac budowlanych w lokalu przy ul. Katowickiej 1C.

Zamawiający:

Stokrotka Justyna Kołak Spółka komandytowa

Ul. Limanowskiego 23/2

10-342 Olsztyn

NIP 7398398265

Zakres prac budowlanych:

  1. Przygotowanie ścian, szpachlowanie dwukrotne, przecieranie
  2. Przygotowanie ścian pod malowanie
  3. Położenie glazury, fugowanie

Wycena prac budowlanych nastąpi po oględzinach stanu technicznego lokalu.

Termin wykonania prac remontowych: do 02/01/2020 r.

Oferty cenowe proszę składać na załączonym poniżej formularzu Oferty cenowej.

Zapytanie cenowe prace budowlane 18.01.2019


Olsztyn, 02/12/2019

ZAPYTANIE CENOWE 1/2019

Wyniki

Zamawiający:

Stokrotka Justyna Kołak Spółka komandytowa

Ul. Limanowskiego 23/2

10-342 Olsztyn

NIP 7398398265

Zakres prac budowlanych:

  1. Przygotowanie ścian, szpachlowanie dwukrotne, przecieranie
  2. Przygotowanie ścian pod malowanie
  3. Położenie glazury, fugowanie

W ramach prowadzonego postępowania i zapoznaniu się ze złożonymi ofertami:

  1. Pico Bello Bartosz Trzciński – wycena oferty 34000,00 zł
  2. Daniel Paluch – wycena oferty 36000,00 zł
  3. Janbud Beata Mrzyk – wycena oferty 33600,00 zł

Do realizacji prac budowlanych wybrano firmę Janbud Beata Mrzyk, reprezentowaną przez Pana Jan Mrzyk.


Olsztyn, 15.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 W związku z realizacją projektu „Stokrotka – Dzienny Opiekun” (RPWM.10.04.00-28-0011/19-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostarczenie całodziennych posiłków dla dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do 3 roku życia do placówki opieki dziennej przy ul. Katowickiej 1C w Olsztynie.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OFERTY:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/27856